ครอบคลุม Disruptive Technology ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล

หน้าแรก > คลังเก็บ > ข่าว > คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร. สุวรรณภูมิ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดนนทบุรี
image
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร. สุวรรณภูมิ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดนนทบุรี
image
มกราคม 4, 2022 ข่าว

 

ผศ.ดร.สมพร ศรีวัฒนพล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมบรรยายในหัวข้อ”องค์ความรู้ด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับงานเกษตร และการประยุกต์ใช้” เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดนนทบุรี หัวข้อที่นำเสนอ ประกอบด้วย (1) การแปรรูปผลไม้ด้วยเทคนิคระบบวัดค่าไดอิเล็กตริค (2) ระบบส่งรับข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนระยะไกลแบบประหยัด (3) การฝึกสอนนักอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานเกษตรอัจฉริยะ (4) การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร และ (5) การสาธิตเครื่องวัดความเค็มหวาน ด้วยสมาร์ทโฟน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ “เรือนหลังสวน” ตำบล บางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ จังหวัดนนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี ถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ในโครงการเวทีถ่ายทอดความรู้ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ด ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดการบรรยายให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตามหลักโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้มาก

 

(0)(0)